Dal Lake, Srinagar, Kashmir

Filed under: , srinagar, kashmir, steve mccurryshow notes